Privacybeleid

Laden...

Geldig vanaf 24 mei 2018

Dit privacybeleid is een aanvulling op het algemene Privacybeleid van Studio 100 en heeft betrekking op de webshop van Studio 100.

Introductie

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen voor Studio 100 Webshop.

1. Wie verwerkt jouw gegevens?

Brandunit B.V., met maatschappelijke zetel te Waalwijk, Keurweg 8 in Nederland en ingeschreven bij de Nederlandse KvK onder nummer 70375461 is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals die op deze webshop hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

Brandunit B.V. exploiteert de webshop in samenwerking met Studio 100 N.V.

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming ('Data Protection Officer') via volgende ons contactformulier of rechtstreeks een e-mail sturen naar webshop@studio100.com met onderwerp: Privacy vraag

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruikmaakt van onze webshop, o.a. wanneer je:

 • een gebruikersaccount aanmaakt voor Studio 100 Webshop
 • het contactformulier op Studio 100 Webshop invult
 • aankopen doet via de Studio 100 webshop
 • je inschrijft op de Studio 100 nieuwsbrief

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten.

Meer informatie

Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan je gebruikmaakt.

Wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt of inschrijft op onze nieuwsbrief: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het inschrijvingsformulier, waaronder je naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, geboortedatum, telefoonnummer, interessegebieden enz.

Wanneer je ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die je ons geeft in het contactformulier, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz.

Als wij jou e-mails toesturen, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of op de links die erin staan, wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren en onze diensten hierop af te stemmen.

Wanneer je producten op de Studio 100 webshop koopt, verzamelen wij gegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, factuur- en bezorgadres, telefoonnummer en welke producten je kocht.

Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google producten: jouw activiteiten op de website, de duur van uw verbinding enz., deze gegevens zijn weliswaar anoniem.

3. Hoe en waarom gebruiken wij jouw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • jouw bestelling te verwerken en betaling te aanvaarden
 • jouw ervaring op onze webshop te verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband daarmee te behandelen
 • jou voordelen aan te bieden
 • met jou te communiceren en jou beter te informeren over onze producten/diensten
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren
 • fraude te voorkomen
 • de veiligheid van de website te verzekeren

Meer informatie

Om jouw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd:

 • op de toestemming die je ons hebt gegeven, bijv. door bij het surfen op onze webshop het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken
 • op de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de verwerking en verzending van je online bestelling
 • op het nakomen van een wettelijke verplichting: in bepaalde gevallen kan de verwerking van je gegevens ook noodzakelijk zijn om je essentiële belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens altijd op een wettelijke manier. Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • de door jouw gevraagde producten leveren en verbeteren, bijv. om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor je je hebt ingeschreven of om klachten op te volgen
 • je voordelen aanbieden bv. een kortingsbon
 • onze activiteiten beheren, met inbegrip van onze commerciële en marketingstrategie
 • onze marketing- en reclamecampagnes voeren
 • fraude voorkomen
 • de veiligheid van de website verzekeren
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uitvoeren, anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren

4. Hoe en met wie wordt die informatie gedeeld?

Wij delen jouw gegevens niet met derden, behalve met Studio 100 NV en daarmee indirect de andere ondernemingen van de Studio 100-groep en hun dienstverleners die namens Studio 100 NV diensten verlenen. Verder zullen wij jouw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Meer informatie

Wij delen gegevens niet met derden. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere bedrijven van de Studio 100-groep of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen die in punt 3 hiervoor zijn uiteengezet.

In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden die Studio 100 NV diensten levert of die in naam en voor rekening van Brandunit en Studio 100 diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders of statistiekbeheer. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.

Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak.

We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen).

Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

5. Hoe kan je jouw gegevens beheren/krijg je toegang tot jouw gegevens en kan je ze schrappen?

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

Meer informatie

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je het recht om:

 • jouw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen
 • via de nodige links in de nieuwsbrieven of via je account je voorkeuren voor bepaalde merken aanpassen of je uitschrijven voor de nieuwsbrief
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je jouw toestemming intrekt
 • je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • je te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
 • te vragen om de verwerking te beperken, met name wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren
 • jouw persoonsgegevens te recupereren, bijvoorbeeld om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen

Je kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar de klantendienst, hetzij per post naar het adres: Brandunit B.V., t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming, Keurweg 8, 5145NX Waalwijk Nederland. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen jou in dat geval op de hoogte brengen.

Je kan je rechten gratis uitoefenen tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek).

Klachten in geval van schending van de toepasselijke privacyregels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

6. Hoe lang bewaren wij jouw informatie?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 7 jaar na het einde van de contractuele relatie. Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

Meer informatie

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

Je kunt ons bovendien altijd vragen om je gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 6 hiervoor.

7. Zullen jouw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Ja, in bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Ons bedrijf neemt echter wel de toepasselijke beschermingsregels en -maatregelen in acht.

Meer informatie

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 4 hiervoor of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt.  Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Economische Ruimte zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

8. Hoe verzekeren wij de veiligheid van jouw gegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen. Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen wanneer je ons via deze website persoonsgegevens verstrekt.

9. Links naar andere websites en content van derde partijen

Onze website bevat links naar andere websites, die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Deze  sites hebben mogelijk een eigen privacybeleid. We raden je aan ook dit beleid grondig door te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics. De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy. Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policy's betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden. Jouw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

10. Gebruik van cookies

10.1 Standaard gebruik van cookies

Wij kunnen gebruik maken van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of onze website bezoekt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op jouw computer of mobiel toestel bewaard wordt. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de websites die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerken. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op jouw computer of jouw mobiel apparaat bewaard in de folder van jouw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de websites over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op de websites relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

10.2 Welke soorten cookies gebruiken we?

We gebruiken verschillende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn onmisbaar om onze online diensten te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, om formulieren in te vullen of om producten aan je winkelmandje toe te voegen. Indien je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de websites niet of niet optimaal werken.

Functionele cookies:

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze online diensten vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die jouw taalvoorkeur onthouden.

Performantie-cookies:

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze online diensten met de bedoeling de inhoud van onze online diensten te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze online diensten te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics.  Google Analytics zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken. Hierdoor zijn we in staat de structuur  en de inhoud te verbeteren.

Cookies voor remarketing:

Onze online diensten gebruiken cookies die op basis van de pagina’s die je op deze websites bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten je interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies die ook geplaatst kunnen worden door partners waarmee onze online diensten samenwerken en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, het Google Display Netwerk) en Facebook, kunnen we je op andere websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Google en Facebook advertenties tonen voor producten en diensten waar je mogelijk interesse voor hebt. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd.

Onder cookies worden ook soortgelijke technologieën verstaan zoals pixel tags. Deze pixels zien onder andere welke pagina’s je op onze website bekijkt. Op basis van die informatie kunnen wij of onze partners je vervolgens relevante advertenties tonen op bijvoorbeeld Facebook en Google. Hiervoor verwijzen we jou naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites geven. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Sociale media cookies:

Onze online diensten kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onze online diensten getoond wordt. Verder kan de content op onze onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via  onze online diensten cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen  Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, Pinterest en Twitter. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Personalisatie cookies:

Wij kunnen ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van jouw gebruik van  onze online diensten. Daardoor krijg je  op basis van jouw surfgedrag op  onze online diensten suggesties voor  content en andere informatie. Daarmee hopen we je  in aanraking te laten komen met content en informatie die je interessant vindt en waar je misschien niet direct zelf aan had gedacht. Ook kan content die je al hebt gezien juist niet als aanbeveling worden getoond.

Onvoorziene cookies:

Door de manier waarop internet en websites of applicaties werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze online diensten door derde partijen worden geplaatst. Dit is bijvoorbeeld het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten: dit zijn teksten, documenten, foto’s of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze online diensten getoond worden. Mocht je  op onze online diensten cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hiervoor niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze  jouw privacy gewaarborgd hebben

10.3 Weigering van cookies

Jij of de gebruikers kunnen het gebruik van cookies in de browser van de computer uitschakelen of beperken maar dit zal een aanzienlijke impact hebben op de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website. Het beheer van cookies voor remarketing kan je ook via https://www.youronlinechoices.eu regelen.

10.4 Vrijwaring

Voor zover wettelijk is toegestaan, doe je afstand van elke vordering jegens Brandunit B.V. en Studio 100 N.V. betreffende het door jou toegelaten gebruik van cookies zoals voorzien in punt 10.1 en 10.2.

11. Hoe zal je op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan dit privacybeleid?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document.

Meer informatie

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij nodigen jou dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

12. Hoe kan je contact met ons opnemen?

Je kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier of per post op onderstaand adres.

Brandunit B.V
t.a.v. de  functionaris voor gegevensbescherming
Keurweg 8
5145NX Waalwijk
Nederland

13. DIVERS

Op dit privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Breda.